BASIN AÇIKLAMASI - 24.06.2022

BASIN AÇIKLAMASI

                Eskişehir Valiliği tarafından LGBTİ+ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu bu tür eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla İlimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen şenlik, festival toplanma ve hatta toplanma teşebbüsü de dahil olmak üzere tüm etkinlikler 22.06.2022 tarih ve 378 sayılı karar ile 23.06.2022 tarihi saat 00.01 ile 07.07.2022 tarihi saat 24.00’a kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır.

Kanunilik ilkesi gözetilmeden, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına açıkça aykırılık teşkil eden bu karara karşı Eskişehir Barosu, yürütmenin durdurulması talebi ile iptal davası açmış bulunmaktadır.  

             Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, Avrupa Konseyi’nin temel değerlerinden biri olan siyasal demokrasiyi somutlaştıran özgürlükler arasında yer alır. Bu özgürlük, İnsan Hakları Avrupa Sözleşme’nin 11. maddesinde "Herkes barışçıl bir biçimde toplanma özgürlüğü ile kendi çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikalara girme hakkı da dahil, örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir." denilerek koruma altına alınmıştır.

            Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 34. maddesinde "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir." hükmü getirilmiş ve toplanma ve gösteri yürüyüş hakkı Anayasal bir hak olarak temellendirilmiştir.

            Eskişehir Valiliği tarafından alınmış olan 22.06.2022 tarih 378 sayılı yasaklama kararında "Tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zaafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir." İfadeleri yer almaktadır. İdarenin meydana gelebileceği düşünülen bu ve benzeri hak ihlallerine karşı esasen tüm tedbirleri alarak, Onur Yürüyüşü'nü gerçekleştirmek isteyen bireylerin Anayasadan, Uluslararası sözleşmelerden doğan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmasını temin etmesi gerekirken, tümden yasaklama yoluna giderek hak ihlali niteliğinde bir karar vermiş olması kabul edilemez.          

            Kamu otoritelerine düşen yükümlülük LGBTİ+ bireylerin anayasal haklarını kullanma ihtimaline karşı yasaklamalar yapmak değil bu haklarını kullanırken uğrayacakları ihlallere karşılık etkin önlemler almaktır. Devletin pozitif sorumluluk alanından yasaklamalar ile kaçınması kabul edilemez. Eskişehir Valiliği ayrımcılık yasağı ihlali kapsamında sayılabilecek bu kararından derhal vazgeçmeli, şehrimizde yaşayan her bireyin haklarına, düşüncelerine, inançlarına ve yönelimlerine saygı duyulmasını temin etmelidir.

Ayrımcılık yasağının ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34. Maddelerinin ihlali sonucunu doğurabilecek bu karardan ivedilikle dönülmesi gerektiğini saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu

                                                                 Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu

  Eskişehir Barosu Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım