ESKİŞEHİR BAROSU ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ÇALIŞMA VE AVUKAT DEĞİŞİM PROGRAMI ESASLARI YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BAROSU ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ÇALIŞMA

 VE AVUKAT DEĞİŞİM PROGRAMI ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı,  Eskişehir Barosu Uluslar arası İlişkiler Birimini işleyişi ve Avukat/Stajyer Avukat değişim programına yönelik temel esas ve usulleri düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 – Bu Yönergede geçen;

a) Avukat: Eskişehir Barosu Levhasına kayıtlı faal avukatları

b) Stajyer Avukat: Eskişehir Barosu Stajyer Avukat siciline kayıtlı ilk altı ayını tamamlamış stajyer Avukatları

c) Yönerge:  Eskişehir Barosu Uluslar arası İlişkiler Birimi Çalışma ve Avukat Değişim Programı Esasları Yönergesini,

ç) Birim: Eskişehir Barosu Uluslar arası İlişkiler Birimini

d) Koordinatör: Uluslar arası İlişkiler Koordinatörünü

e) Jüri: Değişim programına katılacak avukat ve stajyer avukatları belirleyen Uluslar arası İlişkiler Koordinatörünün de bulunduğu üç kişilik heyeti

f)Seviye tespit sınavı: Yabancı dil yeterlilik bilgisini ölçen sınavı

İKİNCİ BÖLÜM

Uluslar arası İlişkileri Biriminin Amaçları

MADDE 3 –  Eskişehir Barosu Uluslar arası İlişkiler Birimi yurt dışındaki barolarla mesleki, sosyal ve bilimsel amaçlı etkinliklerde işbirliği yapmak için gerekli çalışmalarda bulunur. Yurt dışındaki barolarla değişim programları organize eder.

Değişim Programının Esasları

MADDE 4 – Değişi programı, birim tarafından karşılıklı anlaşmaya varılan ülkelerdeki barolara en az 10 günlük mesleki ve kültürel içerikli çalışma ziyaretini ifade etmektedir. Bu kapsamda gidilecek ülke ve anlaşma koşullarını içerir bilgi detayları birim tarafından ilan edilir. Başvuru şartlarını taşıyan Avukat ve Stajyer Avukatlar arasından jüri tarafından değerlendirme sonucunda değişim programına katılacak kişiler belirlenecektir. Avukat ve stajyer Avukatların değişim programında bir kez yararlanma hakkı vardır. 

Değişim programı kapsamında Eskişehir Barosu’na gelen avukat ve stajyer avukatlara rehberlik ve mesleki bilgilendirmelerde bulunmak isteyen gönüllü Avukatlar durumlarını Eskişehir Barosu’na bildirirler.

Jürinin Oluşumu ve Çalışması

MADDE 5- Uluslararası İlişkiler Koordinatörü ve Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu tarafından en az 5 yıllık mesleki kıdemini dolduran Avukatlar arasından üç yıllığına belirlenecek iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Yabancı dil seviye tespit sınavını geçen adaylar jüri tarafından yapılacak olan genel hukuk bilgisi ve genel kültür sözlü mülakatında değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

 Yürütme

MADDE 6 - Bu yönerge Eskişehir Barosu Yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım