TBB DUYURU NO:2010/69


BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2010/69

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği’nin 5., 12., 18. ve 19. maddelerinde yapılan değişiklikleri içeren “Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  Resmi Gazete’nin 30.11.2010 günlü 27771 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 5 – Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde düzenlenmiş pulun değeridir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Staj listesinde yazılı stajyere kredi, staja başlama tarihinden başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Faiz basit faiz olup, ödeme tarihine göre günlük faiz hesaplanır ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen süre içinde borcun tamamı ödendiği takdirde faiz talep edilmez.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan toplam borç, muacceliyet tarihinden itibaren on iki aylık taksitle geri ödenir.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

 

Resmi Gazete'nin ilgili sayısına ulaşmak için tıklayınız

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım