TBB DUYURU NO: 2023/77

Ankara, 24.10.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/77
 

Konu: İcra ve İflas Kanunu’nun Geçici 20. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında. 

5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “7445 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'na eklenen geçici 20. madde ile Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih olan 05.04.2023 tarihi itibarıyla muhafaza işleminin dayanağı olan haczin ortadan kalkmış olması nedeniyle yedieminde bulunan malların takibin yapıldığı yer icra dairesince resen tasfiye edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda "İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" 18.10.2023 tarihli ve 32343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 31.10.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Sözü edilen Tebliğ’in hukuki değerlendirmesi Birliğimizce ayrıca yapılmaktadır.

Kanun hükmü uyarınca başvuru sahiplerine ilişkin sürelerin başlangıç ve bitimine ilişkin olarak kurum ve kuruluşlara ayrıca vekil ile takip edilen işlerde taraf vekillerine bildirim veya tebligat yapılmayacak olmakla icra dairelerince tasfiye edilmesine karar verilen mala ilişkin bilgilere https://kurum.uyap.gov.tr, https://vatandas.uyap.gov.tr ve https://avukat.uyap.gov.tr adresleri üzerinden ulaşılabileceğini bildiren Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 18.10.2023 tarih 379/9978 sayılı yazısı ile Tebliğ'in ekinde yer alan başvuru sürelerini gösterir takvim, Bakanlıkça hazırlanan kılavuz ve tasfiye işlemi için görevlendirilen icra dairelerine ilişkin liste duyurumuz ekinde gönderilmektedir.

Bu kapsamda anılan geçici 20. madde ve Tebliğ'de belirlenen usuller kapsamında tasfiye işlemleri ile ilgili gerekli değerlendirmenin yapılarak süresi içinde başvurulması ve olası hak kayıplarının önlenmesi için Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 18.10.2023 tarih 379/9978 sayılı yazısı ve eklerinin meslektaşlarımıza duyurulması hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki;

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 18.10.2023 tarih 379/9978 sayılı yazısı ve ekleri

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım