Avukat Hakları Merkezi Yönerge

ESKİŞEHİR BAROSU

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Kuruluş:

Madde 1 - 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesi uyarınca Eskişehir Barosu Başkanlığının görevleri arasında yer alan Avukatlık Hukukuna ilişkin görevlere ve Avukat Haklarına işlerlik kazandırmak amacıyla faaliyet göstermek üzere Eskişehir Baro Başkanlığı Avukat Hakları Merkezi kurulmuştur. Bu Yönerge, Eskişehir Barosu bünyesinde kurulan Avukat Hakları Merkezi'nin Kuruluş amacı, hukuki dayanağı, oluşumu, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir

 

Amaç:

Madde 2 - Merkezin amacı; Ulusal ve Ulusal üstü hukuk ekseninde Avukatlığın, yargı İçindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi, Avukatlık Hukuku alanında ve Avukat Haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

 

Dayanak:

Madde 3 - Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 95. maddesi, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları, sair ilgili mevzuat, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak hazırlanmıştır.

 

Görev:

Madde 4 - Avukat Hakları Merkezi 2. Madde de belirtilen amaçlarına ulaşmak için Eskişehir Barosu Yönetim Kuruluna sunulup onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

a)Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin oluşmasına ve korunmasına, mesleki standartların geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b)Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karsı çalışmalar yapmak,

c)Avukatın; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs.ye dair sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, gözlemci bulundurmak, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek, yayınlamak,

d)Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

e)Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak,

f)Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak,

g)Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme yapmak,

h)Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

ı)Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak,

i)Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

j) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,

k)Ulusal ve Uluslararası yaşanan Avukatlık Hukuku ve Avukat Hakları ihlalleri konusunda Eskişehir Barosu Yönetim Kuruluna rapor sunmak,

l) Avukatlık mesleğini geliştirecek, saygınlığını ve itibarını koruyacak faaliyetlerde bulunmak,

m) Avukatların çalışma ve is alanlarının genişletilmesi, mali yükümlülüklerinin azaltılması ve sosyal güvencelerinin geliştirilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek,

n) Avukatların hak ve hukuku ile ilgili konularda ve yargı sisteminin sorunlarıyla ilgili olarak diğer hukuk kurumları ve yargı mercileri ile temaslarda bulunmak, işbirliği alanları oluşturmak, ortak çalışmalar yapmak,

o)Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek.

ö)Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

p)Baro'nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak.

 

II. BÖLÜM

YAPILANMA

 

Merkezin yapılanması:

Madde 5-a) Avukat Hakları Merkezi, sorumlu yönetim kurulu üyesinin Başkanlığında,avukat ve stajyer avukatlardan oluşur. Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Avukat Hakları Merkezi Başkanı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere seçilir.Avukat Hakları Merkezi Başkanı Eskişehir Barosu Tüzel Kişiliği adına hareket eder, Avukat Hakları Merkezi ile Baro Tüzel kişiliğinin iletişim ve işbirliğini sağlar.

b)Eskişehir Barosuna kayıtlı tüm avukatlar ve stajyer avukatlar, merkezin doğal üyesi olup, çalışmalara her zaman katılabilirler. Komisyonda üye sınırlaması yoktur.

c) Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır.

 

İŞLEYİŞ

 

Toplanma ve karar alma usulü:

MADDE 6- a)Avukat Hakları Merkezi, komisyon olarak toplanır. Toplantıların gün, yer ve saati sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından belirlenir. Toplantıların yüz yüze yapılması esastır. Zorunlu hallerde teknolojik imkanlardan yararlanılarak toplantı yapılabilir. Merkez, Yönetim Kurulunun görevlendirmesi akabinde 15 gün içerisinde toplanarak kendi içerisinde görevlendirme yapar ve kurullarını oluşturur.

b)Avukat Hakları Merkezi tarafından 2 üye, aynı zamanda komisyonun sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanaklarını arşivler, komisyonda alınan kararların yürütümünü takip eder.

c)Kararlar prensip olarak konsensüs gözetilerek alınmakla birlikte, konsensüs sağlanamadığında, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde sorumlu yönetim kurulu üyesinin oyu 2 oy sayılır.

 

Merkezin çalışmalarının dosyalanması ve arşivlenmesi:

MADDE 7- a) Merkez sekretaryası, merkeze yapılan başvurulara ilişkin esas numarası verip, dosya oluşturur. Yapılacakların belirlenmesi için, başvurunun niteliğine göre; ilgili komisyon

üyeleri, sorumlu yönetim kurulu üyesine bilgi verir veya gerektiği hallerde yapılacak işlemi belirlemek üzere, Eskişehir Barosu Yönetim Kuruluna gönderir.

b)Alınan kararlar doğrultusunda işlem yapar. Tüm bu aşamalardaki çalışmaları ve yazışmaları ilgili dosyada saklar.

c)Merkez tarafından yapılan çalışmaları üç ayda bir rapor halinde hazırlayıp sorumlu yönetim kurulu üyesi aracılığı ile baro yönetim kuruluna sunar.

 

III. BÖLÜM

AVUKAT HAKLARI MERKEZI MÜDAHALE KURULU

 

Müdahale Kurulu oluşumu ve görevleri:

MADDE 8- a) Avukatların zaman ve yer sınırlaması olmaksızın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıda, mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs. halinde avukata hukuki ve fiili destek sağlamak amacıyla merkez bünyesinde Avukat Müdahale Kurulu oluşturulur.

b)Avukat Müdahale Kurulu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun md. 76 ve md.95/son fıkrası uyarınca, baro yönetim kurulu tarafından oluşturulur.

c)Avukat Müdahale Kurulu işleyişine ilişkin düzenlemeler bu yönerge ve baro yönetim kurulu ile merkez tarafından belirlenecek ilkelere göre yapılır.

d)Görevlendirilen avukatlar, görev tarihlerini müteakip 1 hafta içinde, konu ile ilgili olarak yapılan işlemler hakkında merkeze yazılı olarak rapor verirler.

 

4. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

Yürürlük:

Madde 9 - Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesi gereğince, Eskişehir Barosu Yönetim Kurulunun kabul tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde 10- Bu Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım