Yönerge

ESKİŞEHİR BAROSU GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
AMAÇ
Madde 1) Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi'nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
 
KAPSAM
Madde 2) Bu yönerge Eskişehir Barosuna kayıtlı beş yıla kadar kıdemi olan 30 yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyerlerin temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi'nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.
 
DAYANAK
Madde 3) Bu yönerge Eskişehir Barosu Genel Kurulu'nun 11.10.2008 tarihli kararına istinaden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 95/15 uyarınca verilen Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu'nun 22.10.2008 tarihli ve 2008/159 Sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
İKİNCİ KISIM 
Gençlik Meclisi
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler
MECLİSİN AMACI
Madde 4) Eskişehir Barosu'na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin temsili ile mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarını sağlamak.
 
ÜYELER
Madde 5) Eskişehir Barosu'na kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş ve otuz yaşını aşmamış avukatlar ile avukat stajyerleri, ayrıca avukatlık stajını bitirip Eskişehir Barosu'na giriş aidatını ödeyip kaydım yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları meclisin doğal üyeleridirler.
 
MECLİSİN GÖREVLERİ
Madde 6)
a) Meclis doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi,
b) Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi,
c) Bu konularda baro yönetim kurulu toplantılarına Baro Başkanı tarafından çağrı yapılması halinde Gençlik Meclisi temsilcisi gönderilmesi,
 
MECLİSİN ORGANLARI
Madde 7) Gençlik Meclisi organları şunlardır;
a) Genel Kurul
b) İdare Heyeti
c) İzleme Heyeti
 
GENEL KURUL 
Madde 8) Görevi;
1. İdare ve İzleme Heyetleri asil ve yedek üyelerini seçmek,
2. Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Gençlik Meclisi doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantıları gerçekleştirmek.
3. Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,
4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek
 
GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ:
Madde 9)
1. Seçimli Olağan Toplantı: Genel Kurul iki yılda bir kez Kasım ayının ilk haftası içinde İdare Heyeti Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, İdare ve İzleme Heyetlerini seçmek üzere toplanır.
2. Olağan Toplantı: Genel kurul dört ayda bir madde 8/2 de sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır. Toplantı idare heyetince yönetilir.
3. Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul İdare Heyetinin gerekli gördüğü hallerde veya Gençlik Meclisi üyelerinin en az 1/5' inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati idare heyetince üç gün içerisinde belirlenir ve Baro Panoları ile Baro Web Sayfasında ilan edilir.
SEÇİM SÜRECİNDE UYULACAK ESAS VE KURALLAR
Madde 10)
 
1. Yapılacak seçimli olağan toplantılar öncesinde başkan, idare heyeti ve izleme heyeti adayları, yapılacak olan seçim çalışmalarında Avukatlık Kanunu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, Reklam Yasağı Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları kapsamında kurallara uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.
2. Bu kapsamda adaylar sponsorluk ve benzeri desteklerle seçim kampanyası yürütemezler.
3. Bu kapsamda yapılacak toplantılar eşitlik ilkesi gözetilerek Eskişehir Barosu Hizmet Binası veya Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu’nun göstereceği bir yerde yapılacaktır.
4. Kullanılan broşür, afiş benzeri tanıtım araçlarında iş bu yönerge de tanımlı amaç dışında başkaca bir amaca yönelik taahhütte bulunulamaz.
 
GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI
Madde 11) Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:
Seçimli Olağan Toplantı, Gençlik Meclisi doğal üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır.
Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli doğal üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur.
Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar açık oylama ile alınır.
Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür. Başkan adaylarından en çok oyu alan başkanlığa seçilir. Oyların eşitliği halinde adaylardan daha fazla kıdemi olan seçilir.
Üyelikler, adaylar arasında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir. Üyeliğe seçilememiş olan adaylar yedek üye olurlar.
 
Madde 12) Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:
Olağan toplantı, toplantıya katılan doğal üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı idare heyeti yönetir.
Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylama açık oyla yapılır. Oyların eşitliği halinde, genel kurul olağan toplantısını yöneten idare heyeti başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.
 
İDARE HEYETİ
Madde 13) Gençlik Meclisi İdare Heyeti'nin oluşumu:
Bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter ve dört üyeden oluşur.
Gençlik Meclisi'nin iki yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında başkan adayları arasından en yüksek oyu alan idare heyeti başkanı ve idare heyeti adayları arasından en fazla oyu alan altı üyeden oluşur.
İdare heyeti, başkanının yönetiminde yapacağı ilk toplantıda başkan vekili ve sekreter üyeyi seçerek görev dağılımını belirler.
 
Madde 14) İdare Heyeti'nin Görev Süresi 
Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi Başkanı ve İdare Heyetinin görev süresi 2 yıldır. 
Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedildiği takdirde başkan ve heyet üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erer. 
Doğal üyeliğin kaybedilmesi sebebi ile sona erme, istifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.
İdare heyeti başkanının, doğal üyeliğin kaybedilmesi sebebi ile sona erme, istifa ve ölüm nedeniyle görevinin boşalması durumunda idare heyeti içerisinden yeni bir başkan seçilir. 
Aynı kişiler yeniden seçilebilir.
 
Madde 15) İdare Heyeti'nin Çalışma Yeri:
Baro Yönetimince, Gençlik Meclisi İdare Heyetinin çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.
 
Madde 16) İdare Heyeti'nin Görevleri:
Gençlik Meclisi İdare Heyeti'nin, meclisin sürekli organı olarak görevleri;
a) Ayda bir toplantı yapmak, Gençlik Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak projeleri hazırlamak,
b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nu 4 ayda bir toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.
c) Gençlik Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,
d) Gençlik Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,
e) Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nun vereceği diğer görevleri yapmak,
f) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak.
g) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.
h) Gençlik meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararlarını görüşülmesi için Baro yönetim kuruluna iletmek.
i) Gençlik meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi sırasında Baro yönetim kurulu toplantılarına katılacak temsilciyi seçmek,
 
İZLEME HEYETİ
Madde 17) Gençlik Meclisi İzleme Heyeti'nin oluşumu;
Bir başkan, iki üyeden oluşur.
Gençlik Meclisi'nin iki yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında izleme heyeti adayları arasından en fazla oyu alan üç üyeden oluşur.
İzleme heyetine en kıdemli üye başkanlık eder.
 
Madde 18) İzleme Heyeti'nin Görev Süresi 
Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi İzleme Heyetinin görev süresi 2 yıldır. 
Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedildiği takdirde başkan ve heyet üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erer. 
Doğal üyeliğin kaybedilmesi sebebi ile sona erme, istifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.
İzleme heyeti başkanlığının, doğal üyeliğin kaybedilmesi sebebi ile sona erme, istifa ve ölüm nedeniyle görevinin boşalması durumunda; yedek üyeler yoluyla boşalan üye doldurulduktan sonra, izleme heyeti içerisinden en kıdemli  üye başkanlık görevini yürütür.
Aynı kişiler yeniden seçilebilir.
 
Madde 19) İzleme Heyeti'nin Çalışma Yeri:
Baro Yönetimince, Gençlik Meclisi İdare Heyetinin çalışmaları için tahsis edilen yer İzleme Heyetince de kullanılır
 
Madde 20) İzleme Heyeti'nin Görevle
Gençlik Meclisi İzleme Heyeti'nin, meclisin sürekli organı olarak görevleri;
a) Ayda bir toplantı yaparak, İdare Heyeti'nce alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek,
b) Alman kararların uygulamalarında çıkan aksaklıkları veya sorunları İdare Heyetine rapor halinde bildirmek,
c) Genel Kurul'ca İdare Heyetine verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi vermek,
d) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak,
 
SON HÜKÜMLER
Madde 21) Giderlerin Karşılanması:
Gençlik Meclisi'nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro Yönetimince uygun görülmesi halinde Baro Bütçesinden karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tâbi olduğu esaslar uygulanır.
 
Madde 22) Uygulanacak Hükümler
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
Madde 23) Yönergenin Değiştirilmesi 
Bu yönerge hükümleri Baro Yönetim Kurulu tarafından değiştirilir. İdare Heyeti Kararı veya Gençlik Meclisi doğal üye tamsayısının 1/3'ünün yazılı teklifi ile  yönerge değişikliği talep edilebilir. 
 
Madde 24) Yürürlük
Bu yönergenin, 14. ve 18. Maddeleri 2018 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu’ndan sonraki ilk olağan veya olağanüstü seçimli genel kuruldan itibaren; diğer hükümleri ise 13.12.2018 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
GEÇİCİ MADDE 1 : İşbu yönergenin 14. ve 18. Maddeleri yürürlüğe girinceye kadar mülga yönergenin 13. ve 17.  Maddeleri uygulanır.
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım